วิสัยทัศน์ของบริษัทบอร์เนียวฯ

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมทางการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน ในธุรกิจอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด”