รีวิวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ปัจจุบันขยะมูลฝอยในประเทศไทยค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้น นอกจากจะก่อให้เกิดความสกปรกและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของมลพิษ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และปัญหาขยะในทะเล ฯลฯ ซึ่งพวกเราสามารถลงไม้ลงมือกันคนละนิดเพื่อช่วยโลกได้ เพียงหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการแยกขยะ วันนี้บอร์เนียวฯ จึงขอนำเคล็ดลับ ‘แยกขยะให้ถูกสี ดีต่อใจ’ มาบอกต่อกับทุกท่าน โดยเราสามารถแบ่งขยะมูลฝอยตามหมวดหมู่ของการคัดแยก ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ขยะอันตราย (สัดส่วน 3%)
ขยะที่ต้องนําไปกําจัดหรือบําบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

ขยะย่อยสลายได้ (สัดส่วน 64%)
ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง

ขยะรีไซเคิล (สัดส่วน 30%)
ขยะสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้ หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและทำความสะอาดก่อนทิ้ง

ขยะทั่วไป (สัดส่วน 3%)
ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก นําไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องนำไปกำจัด ได้แก่ซองขนม กล่องโฟม และถุงพลาสติก

ทางบอร์เนียวฯ เอง ก็ได้นำแนวคิดในการ ‘คัดแยกขยะมูลฝอย’ มาสร้างจิตสำนึกและปรับใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ในอาคารสำนักงานและคลังสินค้าเพื่อความสะดวกในการนำขยะมูลฝอยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัดอีกด้วย สุดท้ายเมื่อเรารู้จักที่จะแยกขยะแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือที่อยู่อาศัยและบ้านเมืองของเราก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่นั่นเอง

Tags